Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

Regulamin

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.solid-storage.pl. Właścicielem sklepu internetowego jest ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Kiączynie 64-530, ul. Jesionowa 1a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000963127 , o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł wpłaconym w całości i numerze NIP 7812034091, adres kontaktowy e-mail: shop@solid-storage.pl

2. Celem działania sklepu internetowego jest sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów do składowania towarów. Informacje o towarach i usługach sklep internetowy zamieszcza na stronie www.solid-storage.pl 3. Ilekroć w Regulaminie użyte są podane niżej pojęcia należy je rozumieć w następujący sposób:

a) ATM - ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Kiączynie 64-530, ul. Jesionowa 1a wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000963127 , o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł wpłaconym w całości i numerze NIP 7812034091;

b) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez ATM dostępny na stornie internetowej pod adresem www.solid-storage.pl

c) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klientem może być zarówno Przedsiębiorca jak i Konsument;

d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje z ATM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

e) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

f) Czas Realizacji Zamówienia – liczba dni roboczych, w których ATM zaksięguje zapłatę, skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej,   przy czym czas ten nie obejmuje czasu Dostarczenia Produktu, obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi. Maksymalny Czas Realizacji Zamówienia wynosi 5 dni roboczych.

g) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie ATM przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

i) Potwierdzenie zamówienia – wiadomość w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej wysyłana przez ATM do Klienta, w której ATM podsumowuje zamówienie w zakresie danych Klienta, danych odbiorcy, sposobu dostawy, informacji o sposobie płatności, wartości zamówienia oraz zamówionym towarze lub towarach. Potwierdzenie zamówienia stanowiące przyjęcie oferty Klienta przez ATM;

j) Serwis – serwis internetowy administrowany przez ATM dostępny na stronie internetowej pod adresem www.solid-storage.pl

k) Rejestracja – proces zakładania konta przez Klienta na witrynie www.solid-storage.pl wiążący się z podaniem danych Przedsiębiorcy lub danych osobowych Konsumenta opisanych w Polityce prywatności, niezbędnych do realizacji umowy;

l) Umowa – umowa sprzedaży zawierana między Klientem a ATM na warunkach określonych w Regulaminie. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia w formie elektronicznej lub pisemnej, zaś dostarczenie paragonu lub faktury VAT oraz dostarczenie towaru stanowią elementy realizacji Umowy.

m) Polityka prywatności – dokument stanowiący załącznik do Regulaminu, zawierający informacje jakie dane na temat Klientów są zbierane podczas korzystania ze sklepu internetowego oraz w jaki sposób mogą być one przez Sprzedawcę wykorzystywane. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki prywatności;

n) Dostawa towaru – usługa świadczona przez podmiot współpracujący z ATM, na rzecz Klienta, polegająca na dostarczeniu zakupionego towaru do Klienta. Realizacja dostawy unormowana jest w Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe. ATM jest zobowiązane do dostarczenia rzeczy bez wad.

5. Dane zamieszczone przez sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej i z różnych przyczyn mogą odbiegać od stanu faktycznego.

6. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

8. Do wszelkich transakcji zawieranych pomiędzy ATM a Klientem ma zastosowanie treść niniejszego Regulaminu zamieszczona na stronie internetowej www.solid-storage.pl w chwili składania przez Klienta Oferty albo zawarcia umowy, w zależności od tego, która z nich jest korzystniejsza dla Klienta.

9. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru prezentowanego w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta, w szczególności takich jak kolor lub proporcje, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zamówionego towaru w sklepie internetowym.

10. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

b) posiadanie przeglądarki internetowej:

1) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

2) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

3) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

4) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

5) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, ATM podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

12. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

13. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Cookies znajdującej się na stronie Sklepu internetowego.

§ 2 Polityka cenowa

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Ceną wiążącą jest cena podana w ofercie przyjętej przez Sprzedawcę.

3. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez niego wyboru formy płatności.

5. Koszty związane z dostawą zamówionych przez Klienta towarów określone są w dalszej części Regulaminu i uzależnione są od wybranego przez Klienta dostawcy oraz sposobu dostawy, jak również rodzaju zamówionego towaru. 6. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które pokrywa Klient chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść po spełnieniu przez Klienta określonych warunków, o których Sprzedawca poinformuje Klienta  przed złożeniem zamówienia. Koszty dostawy uzależnione są od gabarytów i wagi zamówionego Produktu oraz ilości zamówionych Produktów.

8. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu złożonego przez Klienta zamówienia składają się: Cena Produktu oraz Koszty Dostawy Produktu. O ostatecznej kwocie do zapłaty Klient jest informowany na stronie internetowej sklepu, po dokonaniu wyboru sposobu dostawy Produktu i bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia. Całkowita kwota do zapłaty wskazana jest także w potwierdzeniu zamówienia, przesyłanym przez Sprzedawcę.

9.Klient może dokonać wyboru dostawy z pośród usług dostawy świadczonych jedynie przez zaproponowanych przy składaniu zamówienia dostawców lub z opcji odbioru własnego w siedzibie Sprzedawcy. 

10. Koszt Dostawy stanowią koszt ponoszony przez Klienta związany z dostarczeniem Produktów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Klienta. W jego zakres wchodzą koszty transportu. Koszt Dostawy nie zawiera usługi wniesienia, rozładunku, ani montażu zamówionego Produktu. Wartość kosztów dostawy jest widoczna po przejściu do kasy (koszyk), przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez klikniecie przycisku „zamawiam i płace”.

11. Do podanego przy składaniu zamówienia czas realizacji nie wlicza się czasu Dostarczenia Produktu, obejmującego okres od momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie do momentu doręczenia przesyłki przez ten podmiot Klientowi.

12. Wszelkie informacje dotyczące czasu Dostarczenia Produktu dostępne są na stronie internetowej danego podmiotu świadczącego usługi kurierskie. 

13. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

§3 Rejestracja w serwisie i składanie zamówień

1. Aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym należy się zarejestrować.

2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.

3. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, e-mail, w przypadku Klientów nie będących Konsumentami również NIP). Informacje te traktowane są jako informacje poufne, nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu i nie są one udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem osób uczestniczących w realizacji dostawy zamówionych przez Klienta towarów (np. kurierowi). Dane Klienta wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy.

4. Sposób i cel przetwarzani danych udostępnianych przy rejestracji zawarte są w Polityce Prywatności, która wraz z Regulaminem dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.solid-storage.pl oraz w siedzibie ATM.

5. W celu dokonania rejestracji konieczne jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności wraz z Polityką cookies oraz wyrażenie niezbędnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

6. Po uzupełnieniu swoich danych należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

7. Osoby, które się zarejestrowały, otrzymują unikalne hasło i login, które wykorzystują podczas składania zamówień. Wszelkie dane przesyłane są na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail.

8. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu internetowego www.solid-storage.pl skompletować zamówienie, wybrać sposób dostarczenia towaru i płatności oraz wypełnić formularz z danymi osobowymi, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego niesie za sobą obowiązek zapłaty.

10. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z początkiem jego realizacji.

11. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie ATM oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

12. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana przez ATM wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od ATM z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a ATM. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

13. Świadczenie przez ATM usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez ATM za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez ATM.

§ 4 Sposoby zapłaty za zamówiony towar oraz opłaty za dostarczenie zamówionego towaru. Realizacja dostawy.

1. Klient przy składaniu zamówienia dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy czym do wyboru ma skorzystanie z instrumentów szybkiej płatności udostępnianych przez ATM lub z przelewu tradycyjnego. Wszelkie informacje i zasady funkcjonowania instrumentów szybkiej płatności są udostępniane przed dokonaniem płatności.

2. W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego po potwierdzeniu zamówienia ATM poinformuje pocztą elektroniczną, na jaki jest numer rachunku bankowego należy dokonać płatności. Procedura kompletowania Towaru i przekazania do wysyłki rozpoczyna się z chwilą otrzymania potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

3. Klient może dokonać wyboru dostawy z pośród usług dostawy świadczonych jedynie przez zaproponowanych przy składaniu zamówienia dostawców lub z opcji odbioru własnego w siedzibie ATM.

4. Cena dostawy zostanie doliczona do wartości zakupów ujętych w koszyku. Suma obu kwot daje ostateczny koszt zamówienia. Koszt ten zostanie zawarty w zamówieniu, które widoczne będzie na ekranie po uprzednim wypełnieniu formularza danych osobowych oraz wybraniu sposobu dostawy i formy płatności.

5. Na życzenie Klienta do towaru zostanie załączona wystawiona przez ATM faktura VAT. Na fakturze VAT wpisane zostaną dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia.

6. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone jedynie przelewem (elektronicznym, bankowym). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7. W przypadku wybranych towarów lub kategorii produktów Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za zamówienie. Klient zostanie poinformowany o wyłączeniu danego sposobu zapłaty za zamówienie podczas składania zamówienia.

8. Klient zobowiązany jest w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie lub Towar nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, pracownika poczty lub przedstawiciela Sprzedawcy, w tym sporządzenie protokołu szkody, jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy – dotyczy wyłącznie Konsumentów.

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późn. zm.) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 wymienionej ustawy.

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od umowy informując ATM o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia, które należy przesłać pocztą na adres siedziby spółki lub skanem na adres mailowy shop@solid-storage.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przy czym za datę realizacji prawa odstąpienia poczytuje się datę nadania w placówce przesyłki pocztowej (decyduje data stempla pocztowego) albo dostarczenia osobiście Sprzedawcy w jego siedzibie lub data wysłania maila.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim ATM przyjęło jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował ATM o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 - dniowego terminu na adres siedziby ATM, z dopiskiem „Zwrot”.

8. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. ATM nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 9. W przypadku odstąpienia od umowy ATM niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ATM.

10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez ATM wyłącznie przy użyciu przelewu bankowego na konto wskazane przez Kupującego

11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W szczególności Towar zwrócony nie może być niekompletny; w przypadku zamówienia zestawu, za towar uznaje się cały zestaw.

13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 6 Reklamacje

1. ATM na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. ATM jest zobowiązane do dostarczania Konsumentowi towaru bez wad fizycznych i prawnych. ATM ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

3. ATM ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

4. ATM nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.) oraz nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami na podstawie ustawy o Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z późn. zm).

5. Reklamacje należy zgłaszać na adres siedziby spółki. Wskazane jest, aby w piśmie reklamacyjnym wskazać imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę nabycia towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć dowód zakupu towaru.

6. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

- złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że ATM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez ATM albo ATM nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez ATM usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ATM, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

- żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

-żądać usunięcia wady.

10. ATM jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11. ATM może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar do siedziby spółki.

13. ATM obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. ATM w terminie czternastu dni od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do:

-oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; 

-oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

- żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądania usunięcia wady.

15. ATM odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.solid-strage.pl oraz w siedzibie ATM. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści Regulaminu.

3. ATM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.solid-storage.pl

4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.683 z późn. zm.).

6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientami będącymi Konsumentami rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie.

7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby ATM.

8. Załącznikami do Regulaminu są:

a) Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;

b) Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Przedmiotowe pismo powinno być dostarczone:

a) na adres: ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Kiączyn 64-530, ul. Jesionowa 1a

b) na adres e-mail: shop@solid-storage.pl

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie internetowej w zakładce „Regulamin”, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

b) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

c) Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

d) Proszę odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

1. Adresat: ATM POLSKA MARCIN ORZEŁ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Kiączyn 64-530, ul. Jesionowa 1a

2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (podać nazwę i kod produktu): …................................................................................................................................................…................................................................................................................................................…................................................................................................................................................…................................................................................................................................................…................................................................................................................................................…................................................................................................................................................…................................................................................................................................................…................................................................................................................................................…................................................................................................................................................…................................................................................................................................................

3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …................................................................................................................................................

4. Nr paragonu / Faktury VAT …................................................................................................................................................

5. Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …................................................................................................................................................

6. Adres konsumenta(-ów): …................................................................................................................................................

7. Nr konta, na który mają być zwrócone należności Konsumenta(-ów) [Zwrot pieniędzy jest możliwy jedynie na rachunek bankowy dokonany za pomocą przelewu] …................................................................................................................................................

8. Podpis konsumenta(-ów) …................................................................................................................................................

9. Data ………………………………………………………………………………………………… (*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium